SK EN
SK
llp
uniza fstroj

Čo je program ERASMUS?

Erasmus je vlajkovou loďou programu Európskej únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy zameraný na mobility a spoluprácu vo vysokoškolskom vzdelávaní v Európe. Najvýznamnejšou časťou programu ERASMUS sú študentské mobility.

Program je určený pre:
 • študentov – štúdium a stáže v zahraničí
 • vysokoškolských pedagógov a zamestnancov z podnikov – výučba v zahraničí
 • vysokoškolských pracovníkov – školenia v zahraničí
line

ERASMUS pre študentov

Mobilita študentov - štúdium
 • štúdium na vysokej škole v zahraničí pre študentov druhých a vyšších ročníkov
 • trvanie: 3 až 12 mesiacov
 • úplné uznanie študijného programu po splnení požiadaviek stanovených v zmluve o štúdiu
 • bez poplatkov za školné na hostiteľskej vysokej škole
 • grant: Výška grantu závisí od dĺžky pobytu a navštívenej krajiny.

Mobilita študentov - praktická stáž
 • pracovná stáž študentov v hostiteľskom podniku alebo inej organizácii
 • trvanie: 3 až 12 mesiacov
 • úplné uznanie po splnení požiadaviek stanovených v pracovnom pláne stáže
 • organizuje vysielajúca vysoká škola alebo konzorcium inštitúcií a ďalších organizácií
 • grant: Výška grantu závisí od dĺžky pobytu a navštívenej krajiny.
line

ERASMUS pre učiteľov a pracovníkov

Mobilita učiteľov vysokých škôl a pracovníkov z podnikov
 • prednášanie na hostiteľskej vysokej škole
 • pre vysokoškolských pedagógov a pracovníkov z podnikov
 • trvanie: min. 1 deň (5 odučených hodín) až 6 týždňov
 • vopred dohodnutý program výučby

Mobilita pracovníkov vysokých škôl
 • školenia poskytnuté hostiteľským podnikom alebo hostiteľskou vysokou školou
 • pre všetkých pracovníkov vysokých škôl (učitelia, nepedagogickí pracovníci vysokých škôl)
 • trvanie: 1 až 6 týždňov
 • vopred dohodnutý pracovný plán
 • granty študentom, vysokoškolským pracovníkom a zamestnancom z podnikov prideľujú priamo vysoké školy.
line

Podmienky výberu

O študijný pobyt na partnerskej zahraničnej škole sa môžu uchádzať denní študenti SjF
 • druhého a tretieho ročníka bakalárskeho štúdia,
 • prvého a druhého ročníka inžinierskeho štúdia,
 • prvého, druhého a tretieho ročníka doktorandského štúdia, ktorí ovládajú na komunikatívnej úrovni požadovaný cudzí jazyk.

V prípade väčšieho počtu uchádzačov, než je pridelený počet miest na daný akademický rok, sa robí výber podľa nasledovných kritérií
 • prednosť majú študenti vyššieho ročníka
 • úspešnosť štúdia (priemer)
 • jazykové znalosti
line

Ďalšie informácie

Výška grantu
 • približne 200 - 550 EUR na mesiac.

Výška grantu závisí
 • od počtu študentov, ktorí vycestujú
 • od krajiny, do ktorej má študent vycestovať.

Od študenta sa vyžadujú
 • dobré študijné výsledky
 • dostatočné znalosti jazyka krajiny, v ktorej uskutoční ERASMUS štúdium alebo praktickú stáž
 • študent by mal ovládať bežnú komunikáciu v cudzom jazyku a odbornú terminológiu potrebnú na sledovanie prednášok a štúdia odbornej literatúry.

ERASMUS charta študenta
 • Všetky práva a povinnosti Erasmus študenta sú uvedené v Erasmus charte študenta, ktorú obdrží od domácej VŠ každý študent spolu so zmluvou ešte pred nástupom na študijný pobyt/stáž.
Copyright © 2013 Adrián Bača