Osobné e-mail
 
 


Rozvrh/Timetable       

Herbár funkcií - všetko čo, kedy budem potrebovať.

  
Matematika I. - SjF - 1. ročník - Bc.

Učebný plán   

Matematika 1 - FEIT - 1. ročník - Bc.

Učebný plán   

Matematika II. - SjF - 1. ročník - Bc.

Učebný plán   

Cvičenie - 1. týždeň - Neurčitý integrál - opakovanie       
Cvičenie - 2. týždeň - Určitý integrál, nevlastné integrály        
Cvičenie - 3. týždeň - Aplikácie určitého integrálu        
Cvičenie - 4. týždeň - Funkcia viac premenných - parciálne derivácie       
Cvičenie - 5. týždeň - Lokálne extrémy funkcie viac premenných        
Cvičenie - 6. týždeň - Vektorová analýza        
Cvičenie - 6. týždeň - Dvojný integrál        
Cvičenie - 7. týždeň - Aplikácie dvojného integrálu        
Cvičenie - 8. týždeň - Obyčajné diferenciálne rovnice 1. rádu        
Cvičenie - 9. týždeň - Lineárne dif. rovnice n-tého rádu        
Cvičenie - 10. týždeň - Systémy diferenciálnych rovníc        
Cvičenie - 11. a 12. týždeň - Nekonečné rady        

Matematika 2 - feit - 1. ročník - Bc.

Učebný plán   

Cvičenie - 1. týždeň - Neurčitý integrál - opakovanie       
Cvičenie - 2. týždeň - Určitý integrál, nevlastné integrály        
Cvičenie - 3. týždeň - Aplikácie určitého integrálu        
Cvičenie - 4. týždeň - Funkcia viac premenných - parciálne derivácie        
Cvičenie - 5. týždeň - Lokálne extrémy funkcie viac premenných        
Cvičenie - 6. týždeň - Vektorová analýza        
Cvičenie - 6. týždeň - Dvojný integrál        
Cvičenie - 7. týždeň - Aplikácie dvojného integrálu        
Cvičenie - 8. týždeň - Obyčajné diferenciálne rovnice 1. rádu        
Cvičenie - 9. týždeň - Lineárne dif. rovnice n-tého rádu        
Cvičenie - 10. týždeň - Systémy diferenciálnych rovníc        
Cvičenie - 11. a 12. týždeň - Nekonečné rady        
Cvičenie - 13. týždeň - Fourierove rady        

Matematika 3 - feit - 2. ročník - Bc.

Učebný plán   


Príklady na domáce precvičenie       

Tabuľka niektorých vzorov a obrazov Laplaceovej transfomácie       

Štatistické a numerické metódy
Feit - 1.ročník - Ing.

Učebný plán   

Možnosť zakúpiť skryptá na sekratariáte katedry AD-114 á 10€.


Cvičenie - 1. týždeň - Kombinatorika       
Cvičenie - 2. týždeň - Pravdepodobnosť       
Cvičenie - 3. týždeň - Náhodná premenná       

Prednáškové prezentácie:

    º  1. týždeň - Definícia pravdepodobnosti   
    º  2. týždeň - Rozdelenie pravdepodobnosti náhodnej premennej   
    º  3. týždeň - Popisná štatistika, teórie odhadu   

Návod na inštaláciu MatLabu       

Nahliadnutie do písomných prác ako aj zápis známok do indexov (nie je nutná osobná účasť) je možný iba počas konania termínu skúšky z predmetu!!!

Doteraz použité zadania písomných prác:

   º  Písomná práca 17.12.2015          
   º  Písomná práca 11.1.2016          
   º  Písomná práca 18.01.2016